Cadeo logo - wordmark

Algemene Voorwaarden Cadeo

Versie 1: Effectief 29 februari, 2024

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Cadeo worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Cadeo;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Cadeau(s): omvat producten, diensten, ervaringen, liefdadigheids donaties en alle andere tastbare of ontastbare Cadeaus die Cadeo kan aanbieden op het Cadeo platform en waarvoor u een bestelling kunt plaatsen;
 4. Cadeau bestelling: omvat de door de Klant geselecteerde, en tevens betaalde Cadeau(s) die via een unieke cadeau-link gedeeld en verzilverd kan worden door de Ontvanger;
 5. Cadeau Link: omvat de door de Klant betaalde Cadeau bestelling en daarbij horende unieke digitale cadeau link die gedeeld kan worden met de Ontvanger(s);
 6. Cadeau Swap: betekent dat de Ontvanger een cadeau inruilt voor een ander cadeau dat beschikbaar is op Cadeo, mits deze een gelijke of lagere waarde heeft dan het oorspronkelijke cadeau dat door de Klant is betaald;
 7. Cadeo: tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, stellen deze Algemene Voorwaarden de voorwaarden vast hoe Cadeo, het merk en handelsnaam van Cadeo B.V., u voorziet in toegang en gebruik van het Cadeo Platform en services;
 8. Cadeo platform: toegang en gebruik van het Cadeo Cadeau platform;
 9. Dag: kalenderdag;
 10. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of Cadeo in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 12. Gebruiker: hiermee wordt zowel de Klant, als de Ontvanger bedoeld;
 13. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 14. Ingangsdatum: deze overeenkomst treedt in werking wanneer u deze overeenkomst accepteert binnen het Cadeo platform, of indien eerder, wanneer u een stap onderneemt om een klantaccount aan te maken voor het gebruik van het gehele Cadeo platform;
 15. Klant: het bedrijf/de natuurlijke persoon die heeft betaald voor een Cadeau op het Cadeo platform;
 16. Ontvanger: de natuurlijke persoon die de door de Klant genereerde cadeau-link opent en verzilverd voor een beschikbaar Cadeau;
 17. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Cadeo en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 18. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 

We kunnen deze overeenkomst van tijd tot tijd aanvullen of wijzigen. U bent onderworpen aan de versie van deze overeenkomst die van kracht is op het moment dat u uw cadeau bestelling plaatst. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de op dat moment geldende versie van deze overeenkomst voordat u een cadeau bestelling plaatst. Als u het niet eens bent met wijziging, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het Cadeo platform. In geval van inconsistentie tussen deze algemene voorwaarden en enig ander hierin opgenomen document, zullen deze algemene voorwaarden voorrang hebben.

Artikel 2 – Identiteit van Cadeo

 • Merk en handelsnaam: Cadeo B.V.
 • Vestigingsadres: Boylestraat 12, 1098PC, Amsterdam
 • Telefoonnummer: 06-16008545
 • E-mailadres: support@cadeo.gift
 • KVK-nummer: 91280907
 • Btw-identificatienummer: NL865603996B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cadeo en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Cadeo en de Gebruiker.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Cadeo voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Cadeo zijn in te zien en dat zij op verzoek van de gebruiker zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Gebruiker zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 – Account Informatie

 1. In geval dat de Gebruiker ervoor kiest een account aan te maken, geldt het volgende:
  1. Een account is persoonlijk en onoverdraagbaar. Een login bestaat uit een accountnaam en een e-mailadres waarmee een uniek paswoord wordt gedeeld bij een login poging. De Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met zijn/haar account gegevens en deze geheim te houden.
  2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in het klant account. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik/misbruik van zijn/haar account, onafhankelijk van het feit of dit gebruik met of zonder toestemming geschiedt. Cadeo kan niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik/misbruik van en via de account van de Gebruiker door anderen dan de account-houder zelf. De Gebruiker vrijwaart en stelt Cadeo volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden in dit kader (met uitzondering van het geval waarin het misbruik het gevolg zou zijn van een fout van Cadeo).


Artikel 5 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Gebruiker mogelijk te maken. Als Cadeo gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Cadeo niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Indien het bestelde Cadeau alcoholische dranken bevat en u en/of de Ontvanger van het Cadeau in Nederland gevestigd zijn, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
  1. U bevestigt en garandeert Cadeo dat u en de Ontvanger van het Cadeau de wettelijke leeftijd hebben om alcohol te kopen en te consumeren;
  2. U erkent dat de Ontvanger van het Cadeau mogelijk officiële leeftijdsverificatie documenten moet verstrekken voordat de levering wordt voltooid, en als dergelijke documentatie niet wordt verstrekt, behoudt Cadeo (of de bezorgdienst namens de Cadeo) zich het recht om het toepasselijke alcohol cadeau te weigeren te leveren en de Cadeau bestelling te annuleren;
  3. U erkent dat Cadeo en de betrokken bezorgdienst het recht voorbehouden om geen alcoholische Cadeaus te leveren aan een onbeheerde locatie of aan een locatie waar alleen een persoon onder de wettelijke leeftijd voor de aankoop van alcohol aanwezig is;
  4. Cadeo behoudt zich het recht voor om Cadeau bestellingen te weigeren te aanvaarden of Cadeau bestellingen voor alcohol te annuleren wanneer wij of onze bezorgdienst om welke reden dan ook vermoed dat de verkoop of levering van alcohol of een bepaalde hoeveelheid alcohol in strijd zou zijn met de wetten met betrekking tot de verkoop van alcohol.


Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cadeo onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Cadeo is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cadeo passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Cadeo daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Cadeo kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Cadeo op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Cadeo zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
  1. het bezoekadres van de vestiging van Cadeo waar de Klant met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. Zodra de Ontvanger het cadeau heeft geaccepteerd en adresgegevens heeft ingevuld, is het niet mogelijk om wijzigingen of aanpassingen aan het leveringsproces aan te brengen. Als een cadeau niet kan worden bezorgd op het opgegeven adres tijdens het acceptatieproces van het cadeau, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor herlevering pogingen en/of het terugsturen van de bestelling naar de leverancier
 7. Cadeo behoudt het recht om  recensies van haar Klanten royalty vrij te gebruiken voor marketingdoeleinden ook als deze geplaatst zijn op een third party website zoals trustpilot
 8. Een cadeau bestelling bij Cadeo heeft een standaard geldigheidsduur van 28 dagen vanaf de aankoopdatum. Als de Cadeo na 28 dagen na aankoop nog niet verzilverd is, krijgt de verzender het volledige bedrag teruggestort via hetzelfde betaalmiddel waarmee de aankoop gedaan is. 


Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 kalenderdagen nadat het product geleverd is  zonder opgave van redenen ontbinden. Cadeo mag de Gebruiker vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De Klant verwerpt het herroepingsrecht zodra het Cadeau is geaccepteerd door de Ontvanger en het specifiek accepteren van het product en het delen van adresgegevens en NAW. De Ontvanger verwerpt zijn/haar herroepingsrecht zodra hij/zij/het het Cadeau heeft geaccepteerd middels het invoeren van de adresgegevens en het accepteren van de algemene voorwaarden.  
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.
 4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 – Verplichtingen van Cadeo bij herroeping

 1. Als Cadeo de melding van herroeping door de Gebruiker op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Cadeo vergoedt alle betalingen van de Gebruiker, inclusief eventuele leveringskosten door Cadeo in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de Gebruiker hem de herroeping meldt. Tenzij Cadeo aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Gebruiker aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 3. Cadeo gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Gebruiker heeft gebruikt, tenzij de Gebruiker instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Gebruiker.
 4. Als de Gebruiker heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Cadeo de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

Cadeo kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Cadeo dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Cadeo geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Cadeo worden aangeboden aan de Gebruiker die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Gebruiker; en
  2. de Gebruiker heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Cadeo de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de Gebruiker vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Gebruiker, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Cadeo geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Gebruiker; en
  2. de Gebruiker heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 10 – De prijs

 1. De prijs voor elk cadeau staat vermeld op de productinformatie pagina van het Cadeo platform, terwijl eventuele bijkomende verzend- en leveringskosten aan u worden getoond in het “checkout” gedeelte van het Cadeo platform.
  1. De in het aangeboden assortiment van cadeaus genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  2. De prijzen zijn ook inclusief andere belastingen, heffingen en kosten, verzekering en verpakking.
 2. Verzendingen buiten Nederland zijn uitsluitend op aanvraag door de Klant. Verzendkosten voor levering buiten Nederland zijn voor rekening van de Klant en dienen vooraf te worden voldaan.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. In afwijking van het vorige lid kan Cadeo producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Cadeo geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 


Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. Cadeo staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Cadeo er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Cadeo, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover Cadeo kan doen gelden indien Cadeo is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Cadeo, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Indien u een abnormaal grote hoeveelheid cadeaus bestelt die niet overeenkomt met de typische behoeften van een gemiddelde klant, behouden wij ons het recht voor om een van de volgende maatregelen te nemen: 
  1. uw betalingsmethode in rekening te brengen wanneer u de Cadeau bestellingen plaatst, in plaats van bij verzending van de Cadeaus; en 
  2. relevante Cadeau bestellingen te weigeren; en/of
  3. de toegang tot uw Cadeo-account op het Cadeo platform te verwijderen of te beperken totdat de kwestie naar wederzijdse tevredenheid is opgelost. Als we besluiten om onze rechten uit te oefenen zoals beschreven, zullen we u hiervan op de hoogte stellen per e-mail, door een pop-up melding bij het plaatsen van de cadeau bestelling of op een andere redelijke manier.
 2. Hoewel Cadeo de ultieme inspanningen zal leveren om elke correct ingediende cadeau bestelling via het Cadeo platform te vervullen, kunnen we niet garanderen dat de cadeaus beschikbaar zijn of dat de levering van cadeaus op een bepaald tijdstip en/of op een gevraagde locatie kan plaatsvinden. We behouden ons het recht voor om de ontvanger van het cadeau vervangende cadeaus aan te bieden tot het bedrag dat is vermeld in de cadeau bestelling wanneer de gekozen cadeaus niet beschikbaar zijn, de levering van het gevraagde cadeau redelijkerwijs niet beschikbaar is op de locatie van de ontvanger van het cadeau, of wanneer u of de ontvanger van het cadeau een wijziging heeft aangevraagd in de cadeau bestelling nadat deze is geplaatst via het platform.
 3. In het geval dat een specifiek aangeschaft cadeau niet langer beschikbaar is op het moment van acceptatie of inwisseling (Cadeau Swap), behoudt Cadeo het recht om, alternatieve cadeaus of tegoeden aan te bieden met een waarde equivalent aan de waarde van het niet-beschikbare Cadeau op het moment dat het werd geselecteerd door de Ontvanger.
 4. Ontvangers hebben in geen geval recht op terugbetalingen of tegoeden voor onbevestigde of geannuleerde bestellingen.
 5. In het geval dat het Cadeau (Cadeau Link) digitaal is gedeeld door de Klant, maar gedurende een periode van 28 dagen ongeopend blijft door de Ontvanger, wordt de waarde van de Cadeau bestelling teruggestort via het gebruikte betalingsmiddel minus de door Cadeo gemaakte administratiekosten.
 6. De unieke Cadeau Link(s) dienen als waardepapier te worden behandeld. Cadeo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Cadeau Links die verloren zijn gegaan of door derden worden verzilverd.
 7. Als plaats van levering geldt het adres of afhaalpunt dat de Ontvanger aan Cadeo kenbaar heeft gemaakt.
 8. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Cadeo geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 9. Na ontbinding conform het vorige lid zal Cadeo het bedrag dat de Klant betaald heeft, terugbetalen.
 10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Cadeo tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Cadeo bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 11. Cadeo is niet aansprakelijk voor fouten die de Ontvanger van het cadeau gemaakt heeft bij het invullen van de persoonsgegevens en adresvelden.


Artikel 13 – Retourneren

 1. Indien de Ontvanger van het cadeau een besteld product wil retourneren is dit mogelijk. cadeaus dienen in de originele verpakking en ongebruikt te worden geretourneerd. Cadeo dient de cadeaus opnieuw te kunnen verkopen. De verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van de Ontvanger. De procedure voor het retour zenden van cadeaus is als volgt:
  1. Retour melden: Een retour dient per e-mail of telefonisch kenbaar te worden gemaakt. (Het product niet terugzenden).
  2. Informeren retouradres: Binnen 48 uur wordt de Ontvanger van het cadeau geïnformeerd over het retouradres en retourafhandeling.

Cadeo aanvaardt retour gezonden producten voor zover zij met deze terugzending tevoren

schriftelijk heeft ingestemd en indien is voldaan aan de voorwaarden van retournering.

 1. In geen geval zal Cadeo het aankoopbedrag restitueren aan de Ontvanger, maar zal Cadeo een nieuwe Gift Link beschikbaar stellen om tegen dezelfde aankoopwaarde een nieuw cadeau te selecteren. Dit geldt niet in geval van herroeping.
 2. Themapakketten, relatiegeschenken en etenswaren (drank, eten, fruit) en producten omwille van hygiëne kunnen niet worden geretourneerd.


Artikel 14 – Betaling

 1. Zodra een betalingsmethode is toegevoegd aan uw account, bent u (of een account gebruiker verantwoordelijk voor betaling die via dit account gedaan worden. Bij het plaatsen van een  cadeau bestelling machtigt u ons hierbij om uw cadeau te delen met de Ontvanger van het cadeau 

en om de cadeau betalingsmethode in overeenstemming met deze Overeenkomst in rekening te brengen. Ter verduidelijking, u bent volledig verantwoordelijk voor alle cadeau bestellingen die door u en door derden via uw account gebruikers worden geplaatst, of u daar nu wel of geen kennis van heeft of toestemming voor heeft gegeven.

 1. Wanneer de Cadeau Link niet geaccepteerd is binnen de termijn van 28 kalenderdagen, behoudt Cadeo het recht om het bedrag terug te storen aan de Klant via het gebruikte betalingsmiddel minus de door Cadeo gemaakte administratiekosten. De administratiekosten worden niet gerestitueerd. Ontvangers hebben in geen geval recht op terugbetalingen of tegoeden voor onbevestigde of geannuleerde bestellingen.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Cadeo te melden.
 4. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Cadeo is gewezen op de te late betaling en Cadeo de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Cadeo gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Cadeo kan ten voordelen van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Cadeo beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Cadeo is bereikbaar via support@getcadeo.com.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cadeo.
 3. Bij Cadeo ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Cadeo binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Gebruiker dient Cadeo in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Cadeo en de Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De oorspronkelijke taal van deze Algemene Voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen reeds louter een toegift naar de Gebruiker toe. Voor een Engelse vertaling kunt u contact opnemen met support@getcadeo.com.


Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.